h1

Δημιουργία Παιδότοπου

January 8, 2007

Άδειες Ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων

Αρμόδια Υπηρεσία: Δήμος Αθηναίων

1. Προέλεγχος

Α) Δικαιολογητικά

Υποβάλλεται αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία), από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

Στην αίτηση θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται.

Επίσης θα υποβάλλονται συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:

α) Έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού για περιοχές που βρίσκονται εντός αρχαιολογικής ζώνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 και 6 Ν.3028/2002.

β) Έγγραφο που αφορά τις χρήσεις Γης από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων (Αθηνάς 16) ή από το ΥΠΕΧΩΔΕ για τις περιοχές: Πλάκα, Ψυρρή, Εμπορικό Τρίγωνο, Θησείο, Εξάρχεια, Αρδηττός, Μεταξουργείο, Κέντρο (Γραφείο Πλάκας – Κυρρήστου 6) Προσοχή μόνο το πρωτότυπο.

γ) Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση της Δ/νσης Πολεοδομίας (Αθηνάς 16), περί νομιμότητας του κτιρίου και εγκρίσεως χώρου κυρίας χρήσεως προοριζόμενη για κατάστημα (συνημμένα το εγκεκριμένο σχέδιο της Πολεοδομίας) και βεβαίωση για τη στατική επάρκεια του κτιρίου. Για την περιοχή Πλάκας (ΥΠΕΧΩΔΕ, Γραφείο Πλάκας – Κυρρήστου 6).

δ) Βεβαίωση της Δ/νσης Πολεοδομίας (Αθηνάς 16), ότι ο χώρος είναι κύριαςχρήσης και προορίζεται κατάστημα. Για την περιοχή Πλάκας (ΥΠΕΧΩΔΕ, Γραφείο Πλάκας – Κυρρήστου 6). Προσοχή μόνο το πρωτότυπο.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος, εάν δεν υπάρχει διαχειριστής ή αρνείται να υπογράψει στην οποία θα αναγράφονται αναλόγως τα εξής:

«Ως διαχειριστής στην πολυκατοικία της οδού …………………………, δηλώνω ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, δεν απαγορεύεται η λειτουργία του υπό ίδρυση παιδότοπου του ………………………….. (επωνυμία) ή ως ιδιοκτήτης του καταστήματος στην πολυκατοικία της οδού ………………………………….., δηλώνω ότι δεν υπάρχει διαχειριστής και σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, τον οποίο και προσκομίζω δεν απαγορεύεται η λειτουργία του υπό ίδρυση παιδότοπου του …………………………… (επωνυμία)».

Αν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας αρνείται να υπογράψει, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα δηλώνει ότι:

«Ως ιδιοκτήτης του καταστήματος στην πολυκατοικία της οδού ……………………….. και επειδή ο διαχειριστής αρνείται να υπογράψει, δηλώνω ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, τον οποίο και προσκομίζω, δεν απαγορεύεται η λειτουργία του υπό ίδρυση παιδότοπου του ………………………………… (επωνυμία)».

Αν δεν υπάρχει κανονισμός, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας θα δηλώνει ότι:

«Ως διαχειριστής στην πολυκατοικία της οδού …………………………, δηλώνω ότι δεν υπάρχει κανονισμός και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων, επιτρέπει τη λειτουργία του υπό ίδρυση παιδότοπου του ………………………….. (επωνυμία)».

Αν δεν υπάρχει κανονισμός ούτε διαχειριστής, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα δηλώνει ότι:

«Ως ιδιοκτήτης του καταστήματος στην πολυκατοικία της οδού ……………………….. δηλώνω ότι δεν υπάρχει κανονισμός ούτε διαχειριστής αλλά η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων επιτρέπει τη λειτουργία του υπό ίδρυση παιδότοπου του ………………………………… (επωνυμία)» ή θα προσκομίζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας.

στ) Κυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής και άδειας ασκήσεως του συγκεκριμένου επαγγέλματος αν ο αιτών είναι αλλοδαπός, εκτός των χωρών της Ε.Ε. Για τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού ειδική ταυτότητα ομογενούς ή νόμιμη Προξενική Θεώρηση διαβατηρίου.

Β) Διαδικασία

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποστέλλονται παράλληλα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο αρμόδιο Διαμέρισμα προκειμένου το Διαμερισματικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει επί του προελέγχου μετά τη διαβίβαση σ’ αυτό της γνωμοδότησης του Διαμερίσματος.

Αν το Δημοτικό Συμβούλιοαποφασίσει θετικά όσον αφορά τον προέλεγχο ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Αν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει αρνητικά όσον αφορά τον προέλεγχο ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως με κοινοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Επί της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει στα εκ του Νόμου προβλεπόμενα όργανα.

2. Έγκριση άδειας λειτουργίας

α) Δικαιολογητικά

Αν το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον προέλεγχο, υποβάλλεται αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους, με εξουσιοδότηση (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), με τα εξής δικαιολογητικά:

1) Τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα έγγραφα από τα οποία θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση, δηλαδή τίτλοι κυριότητας του καταστήματος ή συμφωνητικό μίσθωσης, θεωρημένο από την εφορία.

2) Σχεδιαγράμματα κάτοψης και τομή του καταστήματος σε τέσσερα (4) αντίτυπα διπλωματούχου μηχανικού ή υπομηχανικού εργοδηγού σχεδιαστή. Κλίμακα 1:50 Σε αυτά θα απεικονίζονται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του καταστήματος και θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Σε περίπτωση πρασιάς προσκομίζεται βεβαίωση από τη Δ/νση Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Αθηναίων (Χαλκοκονδύλη 33)

3) Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη σε κλίμακα 1:50 καθώς και βεβαίωση ελέγχου ή και έκθεση επιθεώρησης για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας από το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ ΑΕ παιχνιδιών – παιδότοπων.

4) Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από τη μελέτη πυρασφάλειας (Πειραιώς 31). Στη βεβαίωση περιλαμβάνονται και οι υπαίθριοι χώροι.

Η επιφάνεια (τ.μ.) και ο χαρακτηρισμός (κύριας – βοηθητικής χρήσης) στα οποία αναφέρεται η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πρέπει να εναρμονίζονται με αυτά που αναφέρονται στη βεβαίωση κύριας χρήσης.

5) Λογαριασμός της ΔΕΗ

6) Δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς εγκατάστασης. Προσοχή απαιτείται σφραγίδα ηλεκτρολόγου.

7) Βιβλιάριο υγείας από τη Δ/νση Υγείας Νομαρχίας Αθηνών (λ. Αλεξάνδρας 196)

8) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

9) Τρεις (3) φωτογραφίες

10) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (άρθρο 1 Π.Δ. 180/79 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 231/89). Προσοχή μόνο το πρωτότυπο.

11) Το προβλεπόμενο από την 12172/22-3-02 Κ.Α. των ΥΠΕΣΔΔΑ ΦΕΚ 533/Β/30-4-02 τριπλότυπο του Δήμου (αξίας 150 ευρώ)

12) Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο από τη Δ/νση Ταμειακής Υπηρεσίας (Λιοσίων22, 3ος όροφος) αφού πρώτα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά.

13) Βεβαίωση Εφορίας περί επιδόσεως δηλώσεως έναρξης άσκησης επιτηδεύματος (άρθρο 8 και 9 Ν.1882/90).

14) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για:

α) Την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα ψυχαγωγούνται τα παιδιά. β) Την πρόσληψη προσωπικού που απαιτείται.

15) Φάκελος με λάστιχα για τα δικαιολογητικά.

Αν πρόκειται για εταιρία

Να προσκομίσουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

1) Τα ΦΕΚ για ΑΕ και ΕΠΕ (από τη σύσταση μέχρι και σήμερα)

2) Το καταστατικό της εταιρίας και η βεβαίωση εγγραφής στο Πρωτοδικείο για ΟΕ και ΕΕ.

3) Για τους εκπροσώπους να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά 7,8,9, και 10.

4) Τα ποινικά μητρώα όλων των εταίρων. Εάν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται μόνο τα ποινικά μητρώα των εκπροσωπούντων αυτές, μετόχων ή εταίρων.

5) Πρακτικό της Εταιρίας περί ορισμού εταίρου ως υπευθύνου για την τήρηση των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων.

β) Διαδικασία

Μετά την υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στη Δ/νση Υγιεινής της Νομαρχίας Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 196) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την καταλληλότητα του καταστήματος.

Μετά την επιστροφή των δικαιολογητικών από τη Δ/νση Υγιεινής και εφόσον το κατάστημα κριθεί κατάλληλο δηλαδή οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του πληρούν τις προϋποθέσεις των Υγειονομικών Διατάξεων, διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει για τη χορήγηση αδείας.

3. Έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

Μετά τη θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος (παιδότοπου), η οποία παραδίδεται στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σε τρίτους με εξουσιοδότηση (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

Προσοχή

  • Όλες οι φωτοτυπίες να είναι επικυρωμένες.
  • Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία ή άλλη Δημόσια Αρχή.
  • Τα ΦΕΚ ολόκληρα και όχι σελίδες ή τμημάτων αυτών.
  • Όλα τα δικαιολογητικά ισχύουν για έξι (6) μήνες.
  • Η υπηρεσία δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων:

Δ/νση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων και Θεαμάτων

Λιοσίων 22, ισόγειο.

Τις εργάσιμες ημέρες εκτός Παρασκευής

Ωράριο Χειμερινό: 09.00 – 13.00

Ωράριο Θερινό: 08.30 – 12.30

Τηλέφωνο: 210-5277035

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: